Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Vinického dvora

 Základní ustanovení

Tento dokument má za úkol objasnit zásady zpracování osobních údajů Vinického dvora. Osobními údaji se dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) rozumí “veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.”

Jaké sbíráme osobní údaje? 

Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, číslo občanského průkazu (popř. cestovního pasu). Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo. Nesbíráme citlivé osobní údaje dle čl. 9 a 10 GDPR. 

Jakým způsobem sbíráme osobní údaje? 

Sbíráme osobní údaje prostřednictvím přihlášky k pobytu, popř. e-mailové či telefonní komunikace, či rezervace pobytu na našich webových stránkách. Sbíráme pouze osobní údaje, které jste nám poskytli. Nesbíráme osobní údaje bez Vašeho vědomí prostřednictvím našich webových stránek.

Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Ze strany Vinického dvora nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Pro jaké účely sbíráme osobní údaje?

Osobní údaje sbíráme pro účel vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Vinickým dvorem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Další osobní údaje sbíráme v určitých případech při přihlašování k pobytu také z důvodu plnění právní povinnosti dle zákona č. 326 o pobytu cizinců a zákona č. 565 o místních poplatcích. Případné uchovávání osobních údajů po konci pobytu je pouze k účelu nezbytného navázání kontaktů s klientem, např. v případě zapomenutí cenného předmětu v objektu. 

Jak uchováváme osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme na bezpečném místě (obvykle offline), ke kterým mají přístup pouze pověřené osoby. Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nutnou k naplnění našich účelů, což se odvíjí od okolností Vašeho pobytu, a od následných okolností, ze kterých vyplývá nutnost Vás kontaktovat. 

Jaký je náš zákonný důvod pro sbírání osobních dat?

Vaše osobní údaje sbíráme na základě čl. 6 odst. 1 písm b), čl. 6 odst. 1 písm c), a čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR, tedy nezbytnost pro splnění smlouvy, nezbytnost pro plnění právní povinnosti a oprávněný zájem. Oprávněným zájmem je možnost kontaktování klienta po omezenou dobu po skončení pobytu z důvodů, ke kterým může dát vzniknout klientův pobyt v objektu (např. zapomenutí cenného předmětu klientem, či poškození objektu klientem). 

Jaká jsou Vaše práva?

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi Vašich práv na ochranu osobních údajů. Každý náš host jako subjekt osobních údajů má, pokud to samo ustanovení ve Vašem případě dovoluje:

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

Právo na informace o zpracování osobních údajů (čl. 15 GDPR)

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Právo na omezení zpracování (čl. 18)

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21)

Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR)

Pokud chcete uplatnit jakékoliv z těchto práv, kontaktujte nás. 

Kontakty

Správci osobních údajů podle čl. 4 GDPR jsou Luděk Andrš a Daniela Andršová. Kontaktní údaje na správce: 

Adresa: Výnězda 3, 38241 Kaplice

Telefonní číslo: 380312203

E-mail: info@vinickydvur.cz

Poradcem pro účely GDPR je Eliška Andršová. Kontaktní údaje na poradce:
Adresa: Výnězda 3, 38241 Kaplice

Telefonní číslo: +420773669501

E-mail: andrsova.e@seznam.cz

Vinický dvůr v Omlenicích hodnocení